Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุม
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
   องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี :: www.piten.go.th ::  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs