Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  แผนพัสดุประจำปี
 ประกาศราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 53 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ศพด.) [ขนาดไฟล์ : 64.5 KB.]
 ลำดับที่ 2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรถนน คสล. [ขนาดไฟล์ : 65.89 KB.]
 ลำดับที่ 3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประปาบาดาล [ขนาดไฟล์ : 67.21 KB.]
 ลำดับที่ 4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประปาผิวดิน [ขนาดไฟล์ : 62.32 KB.]
 ลำดับที่ 5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฟุตซอล [ขนาดไฟล์ : 62.66 KB.]
 ลำดับที่ 6 ราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มหลังคาทางเข้าออก [ขนาดไฟล์ : 833.01 KB.]
 ลำดับที่ 7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์บ้านบาแฆะ [ขนาดไฟล์ : 528.11 KB.]
 ลำดับที่ 8 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง [ขนาดไฟล์ : 521.79 KB.]
 ลำดับที่ 9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง [ขนาดไฟล์ : 526.39 KB.]
 ลำดับที่ 10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ อบต. [ขนาดไฟล์ : 530.63 KB.]
 ลำดับที่ 11 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ – อบต. [ขนาดไฟล์ : 588.43 KB.]
 ลำดับที่ 12 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังมัสยิดบ้านตือเบาะ [ขนาดไฟล์ : 534.42 KB.]
 ลำดับที่ 13 ราคากลางโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองต้นประดู่ (ระยะที่ 2) [ขนาดไฟล์ : 594.93 KB.]
 ลำดับที่ 14 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระศูนย์ศิลปาชีพ [ขนาดไฟล์ : 859.41 KB.]
 ลำดับที่ 15 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบสระศูนย์ศิลปาชีพ [ขนาดไฟล์ : 406.6 KB.]
 ลำดับที่ 16 ราคากลางโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะบ้านข่าลิง หมู่ที่ 1 [ขนาดไฟล์ : 440.49 KB.]
 ลำดับที่ 17 ราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บริเวณถนนเกาะไทร – บาแฆะ [ขนาดไฟล์ : 1013.52 KB.]
 ลำดับที่ 18 ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายปลักแมว [ขนาดไฟล์ : 499.81 KB.]
 ลำดับที่ 19 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสาย บูสตานุดดีน [ขนาดไฟล์ : 503.23 KB.]
 ลำดับที่ 20 ราคากลางโครงการรื้อถอนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว [ขนาดไฟล์ : 632.91 KB.]
 ลำดับที่ 21 ราคากลางสวนลำใย [ขนาดไฟล์ : 525.07 KB.]
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs