Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  แผนพัสดุประจำปี
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 58 คน
ประกาศวันที่  12 พฤษภาคม 2563
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เดือนเมษายน 2563 ได้ที่นี่
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลาแล – โต๊ะชูด [ขนาดไฟล์ : 119.63 KB.]
 ลำดับที่ 2 โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองต้นประดู่ [ขนาดไฟล์ : 115.81 KB.]
 ลำดับที่ 3 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน [ขนาดไฟล์ : 108.26 KB.]
 ลำดับที่ 4 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล [ขนาดไฟล์ : 114.34 KB.]
 ลำดับที่ 5 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว [ขนาดไฟล์ : 117.46 KB.]
 ลำดับที่ 6 โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ขนาดไฟล์ : 118.32 KB.]
 ลำดับที่ 7 โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายสวนลำใย 2563 [ขนาดไฟล์ : 112.89 KB.]
 ลำดับที่ 8 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (Covid 19) [ขนาดไฟล์ : 121.82 KB.]
 ลำดับที่ 9 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid19) [ขนาดไฟล์ : 118.38 KB.]
 ลำดับที่ 10 จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (แอร์) ในห้องประชุมสภา และอาคารศูนย์ยุติธรรมชุมชน อบต.พิเทน [ขนาดไฟล์ : 116.28 KB.]
 ลำดับที่ 11 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ บท 1092 ปัตตานี ( รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ) [ขนาดไฟล์ : 121.91 KB.]
 ลำดับที่ 12 จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นข 1540 ปัตตานี [ขนาดไฟล์ : 123.4 KB.]
 ลำดับที่ 13 ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2563 [ขนาดไฟล์ : 127.1 KB.]
 ลำดับที่ 14 ซื้อวัสดุสำนักงาน ครั้งที่ 3 [ขนาดไฟล์ : 120.2 KB.]
 ลำดับที่ 15 ซื้อศาลาพักร้อน 2563 [ขนาดไฟล์ : 115.88 KB.]
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs