Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
แผนการดำเนินงาน
   การบริหารงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การปฏิบัติงาน
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุม
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งน้ำฝายกั้นน้ำ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2559 (ดู : 190) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการสงเคราะห์อาหารกลางวันให้แก่เด็กด้อยโอกาสในตำบลพิเทน ณ วันที่ 20 ก.ย. 2559 (ดู : 191) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเวรยาม ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 166) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 168) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดเช่ารถประจำตำแหน่งข้าราชการประจำ(ปลัด อบต.) ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 175) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร(นายก อบต.) ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 172) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านควน – บาเดาะมาตี ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 265) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.6 ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 246) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาบาโง – โต๊ะญีนี ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 249) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 497) ธ.ค.
ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ วันที่ 11 ก.ย. 58 (ดู : 311) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารบรรเทาสาธารณะภัย ณ วันที่ 10 ก.ย.58 (ดู : 286) ธ.ค.
ราคากลาง โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม (ดู : 301) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานผลการจัดซื้อ- จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ดู : 346) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ณ วันที่ 21 ต.ค. 2557 ( ตามประกาศ คตง.) (ดู : 315) ธ.ค.
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 208) ธ.ค.
ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 197) ธ.ค.
ประกาศ เชิญเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 200) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 358) ธ.ค.
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู : 313) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 269) ธ.ค.
ราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด POST TOP (ดู : 358) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs