Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลาง จัดซื้อถุงยังชีพ1 (ดู : 156) 1 ธ.ค. 2560
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60 (ดู : 235) 17 พ.ย. 2560
ราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 165) 25 ต.ค. 2560
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 253) 1 ต.ค. 2560
ราคากลาง จ้างเหมาอาหารกลางวันจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านป่ามะพร้าว (ดู : 189) 27 ก.ย. 2560
ราคากลาง ราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา (ดู : 145) 27 ก.ย. 2560
ราคากลาง จ้างเหมาเวรยาม (ดู : 184) 27 ก.ย. 2560
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ (ดู : 184) 27 ก.ย. 2560
จัดเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการประจำ (ดู : 226) 27 ก.ย. 2560
ราคากลาง จัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเมือง (ดู : 196) 27 ก.ย. 2560
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 187) 25 ก.ย. 2560
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 162) 11 มิ.ย. 2560
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วอาคารอเนกประสงค์บ้านลาแล (ดู : 263) 12 ม.ค. 2560
ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งน้ำฝายกั้นน้ำศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน ระยะที่ 2 (ดู : 200) 12 ม.ค. 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 301) ธ.ค. 2560
ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ณ วันที่ 16 พ.ย. 2559 (ดู : 245) 16 พ.ย. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ม.1 บ้านข่าลิง ณ วันที่ 16 พ.ย. 2559 (ดู : 241) 16 พ.ย. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งน้ำฝายกั้นน้ำ ณ วันที่ 2 พ.ย. 2559 (ดู : 225) 2 พ.ย. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการสงเคราะห์อาหารกลางวันให้แก่เด็กด้อยโอกาสในตำบลพิเทน ณ วันที่ 20 ก.ย. 2559 (ดู : 228) 20 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาเวรยาม ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 207) 19 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 214) 19 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดเช่ารถประจำตำแหน่งข้าราชการประจำ(ปลัด อบต.) ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 216) 19 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการจัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหาร(นายก อบต.) ณ วันที่ 19 ก.ย. 2559 (ดู : 214) 19 ก.ย. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านควน – บาเดาะมาตี ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 304) 15 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.6 ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 280) 15 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาบาโง – โต๊ะญีนี ณ วันที่ 15 ก.ค. 2559 (ดู : 285) 15 ก.ค. 2559
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ดู : 533) 23 มิ.ย. 2559
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ดู : 268) ธ.ค. 2559
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 243) 28 ต.ค. 2558
ประกาศ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 230) 28 ต.ค. 2558
ประกาศ เชิญเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 234) 28 ต.ค. 2558
ประกาศ ราคากลาง โครงการต่อเติมอาคารบรรเทาสาธารณะภัย ณ วันที่ 10 ก.ย.58 (ดู : 320) 14 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ วันที่ 11 ก.ย. 58 (ดู : 346) 11 ก.ย. 2558
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 393) 2 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการจัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 2 ซุ้ม (ดู : 336) 1 ก.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานผลการจัดซื้อ- จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ดู : 381) ธ.ค. 2558
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ณ วันที่ 21 ต.ค. 2557 ( ตามประกาศ คตง.) (ดู : 349) 21 ต.ค. 2557
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู : 348) 6 ต.ค. 2557
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (ดู : 304) ธ.ค. 2557
ราคากลางโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด POST TOP (ดู : 393) ธ.ค. 2557
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs