Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ประมวลจริยธรรม
   มาตรฐานการให้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   Social Network
   E-Service
   ที่ทำการ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ธรรมาภิบาล
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
   การให้บริการ
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
คำแถลงนโยบายของ นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 10) 7 ม.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 16) 7 ม.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 15) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี (ดู : 10) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี (ดู : 8) 29 ธ.ค. 2564
ศูนย์จิตอาสา ภาค 4 เปิดรับสมัครข้าราชการ และบุคคลพลเรือนเข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค4) รุ่นที่1/65 ระยะเวลาอบรม 2 สัปดาห์ (ดู : 69) 28 ธ.ค. 2564
ระเบียบคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ 2564 (ดู : 66) 22 ธ.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ) เพื่อให้เป็นประในการปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตลอดจนเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจได้ทราบ (ดู : 86) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศ❗️ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน "ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในการสานเส้พลาสติก ประจำปี2565" ❗️❗️ (ดู : 96) 8 ธ.ค. 2564
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ดู : 85) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 40) 21 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 82) 6 ต.ค. 2564
หลักฐานและตัวอย่างเอกสารประกอบการรับสมัครเลือกตั้ง (ดู : 47) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 55) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 118) 20 ก.ย. 2564
ปฏิทินการเลือกตั้ง (ดู : 50) 17 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มใลน์ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ดู : 80) 17 ก.ย. 2564
ประกาศรายชื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (กรณีปิดหมู่บ้านฮาลาเกาะห์) (ดู : 83) 2 ก.ค. 2564
คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนทุกคนทำดี (ดู : 77) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 105) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 98) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่ิอง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 93) 26 เม.ย. 2564
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ รบกวนให้ท่านใดที่เคยมารับบริการจากอบต.เข้าไปตอบแบบประเมินของการประเมินองค์กรโปร่งใส EIT ของปปช. ปี 64 (ดู : 107) 1 เม.ย. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4-2564 (ดู : 104) 31 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ดู : 170) 30 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 113) 26 มี.ค. 2564
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.พิเทน ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 104) 18 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดู : 89) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางไปทางราชการของพนักงานจ้าง และพนักงานส่วนตำบล (ดู : 85) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่น (ดู : 71) 15 ก.พ. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเช้ารับการเลือกสสรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 76) 15 ก.พ. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 (ดู : 81) 29 ม.ค. 2564
เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน (ดู : 103) 7 ม.ค. 2564
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 118) 4 ม.ค. 2564
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 75) 1 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมันสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 77) 9 ธ.ค. 2563
กำหนดให้มรการเลือกตั้งสมาชิกอบจ.และนายกอบจ. (ดู : 150) 5 พ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 172) 20 ต.ค. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 210) 24 ก.ย. 2563
รายชื่อผู้มิสิทธิลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ดู : 318) 15 ก.ย. 2563
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 275) 26 ส.ค. 2563
รับลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน (ดู : 169) 21 ส.ค. 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (ดู : 350) 11 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 80) 7 ส.ค. 2563
สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (ดู : 225) 7 ส.ค. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 336) 5 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมันสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 98) 29 ก.ค. 2563
ป้ายประกาศชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 197) 8 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี (ดู : 284) 8 ก.ค. 2563
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 247) 29 มิ.ย. 2563
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 191) 29 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อ/ผู้มีส่วนได้เสียขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ดู : 227) 27 พ.ค. 2563
ขอความร่วมมือพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (ดู : 183) 27 พ.ค. 2563
สรุปเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นการทั่วไป เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 221) 15 พ.ค. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563 (ดู : 87) 17 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมันสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 102) 10 เม.ย. 2563
แจกฟรีสเปรย์แอลกอฮอล์ (ดู : 276) 2 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 231) 1 มี.ค. 2563
เอกสารประกอบเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น power point ประกอบการบรรยาย (ดู : 259) 31 ม.ค. 2563
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สมัยสามัญที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (ดู : 216) 16 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs