Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุม
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 66) ธ.ค.
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 110) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ กักเก็บน้ำและส่งน้ำฝายกั้นน้ำศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 111) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านบาแฆะ - เขาญีโด๊ะ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 110) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลาแล - กูโบร์บาตูกาเยาะ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 108) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลาแล - บ้านโต๊ะชูด หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 95) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโต๊ะญีนี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 67) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคันคลองและคูส่งน้ำ คสล.ฝั่งตะวันออก (ทรบ.บ้านพิเทน) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 64) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลาแล-กูโบร์บาตูกาเยาะ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 81) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำมัสยิดอัตตักวา โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 67) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำมัสยิดอัตตักวา โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 105) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายลาแล-กูโบร์บาตูกาเยาะ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 72) ธ.ค.
แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ (ดู : 93) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม (ดู : 81) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน (ดู : 77) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม (ดู : 78) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน (ดู : 77) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม (ดู : 75) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกรกฎาคม (ดู : 68) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน (ดู : 76) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม (ดู : 67) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน (ดู : 75) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมีนาคม (ดู : 65) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ดู : 76) ธ.ค.
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม (ดู : 73) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งน้ำฝาย กั้นน้ำศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 71) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านบาแฆะ-เขาญีโด๊ะ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 78) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ถนนหินคลุก สายลาแล-กูโบร์บาตูกาเยาะ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 71) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ถนนหินคลุก สายลาแล-บ้านโต๊ะชูด หมู่ที่ 5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 69) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ถนนหินคลุก สายโต๊ะญีนี โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 72) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมคันคลอง และคูส่งน้ำ คสล.ฝั่งตะวันออก (ทรบ.บ้านพิเทน) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 76) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน หินคลุก สายลาแล - กูโบร์บาตูกเยาะ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 77) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำมัสยิดอัตตักวา โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 72) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำ มัสยิดอัตตักวา โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 75) ธ.ค.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม ถนนหินคลุก สายลาแล-กูโบร์ บาตูกาเยาะ โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 72) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 114) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 140) ธ.ค.
แผยแพร่แผนการจัดซื้อจดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ดู : 113) ธ.ค.
ราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วอาคารอเนกประสงค์บ้านลาแล (ดู : 214) ธ.ค.
ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งน้ำฝายกั้นน้ำศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน ระยะที่ 2 (ดู : 151) ธ.ค.
ราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ภายในตำบล (ม.1-ม.7) (ดู : 118) ธ.ค.
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 123) ธ.ค.
ราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 113) ธ.ค.
ราคากลาง จัดซื้อถุงยังชีพ2 (ดู : 147) ธ.ค.
ราคากลาง จัดซื้อถุงยังชีพ1 (ดู : 113) ธ.ค.
ราคากลาง จัดซื้อถุงยังชีพ1 (ดู : 105) ธ.ค.
ราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 97) ธ.ค.
ราคากลาง จ้างเหมาอาหารกลางวันจ้างเหมาประกอบอาหาร ศพด.บ้านป่ามะพร้าว (ดู : 115) ธ.ค.
ราคากลาง ราคาจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างโยธา (ดู : 96) ธ.ค.
ราคากลาง จ้างเหมาเวรยาม (ดู : 136) ธ.ค.
ราคากลาง จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ (ดู : 134) ธ.ค.
จัดเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการประจำ (ดู : 177) ธ.ค.
ราคากลาง จัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเมือง (ดู : 119) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 123) ธ.ค.
แบบรายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 60 (ดู : 165) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 189) ธ.ค.
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ดู : 218) ธ.ค.
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ดู : 252) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ณ วันที่ 16 พ.ย. 2559 (ดู : 194) ธ.ค.
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง ม.1 บ้านข่าลิง ณ วันที่ 16 พ.ย. 2559 (ดู : 193) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี :: www.piten.go.th ::  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs