Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ประมวลจริยธรรม
   มาตรฐานการให้บริการ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   Social Network
   E-Service
   ที่ทำการ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ธรรมาภิบาล
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
   การให้บริการ
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 476 คน
ประกาศวันที่  2 กันยายน 2558

ประกาศ ราคากลางของทางราชการ

1.ราคากลาง โครงการอาคารอเนกประสงค์(ศูนย์จริยธรรมศึกษา) หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง ณ วันที่ 2 ก.ย.2557  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

2.ราคากลาง โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด POST TOP ณ วันที่ 16 ก.ย.2557  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

3.ราคากลาง โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ตำบลพิเทน ณ วันที่ 20 ต.ค.2557  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

4.ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายศูนย์ศิลปชีพ ณ วันที่ 1 ธ.ค.2557  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

5.ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบ้านควน - บาเดาะมาตี หมู่ที่ 2 ณ วันที่ 1 ธ.ค.2557  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

6.ราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ วันที่ 23 ธ.ค.2557  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

7.ราคากลาง โครงการขุดสระน้ำบ้านพิเทน ณ วันที่ 24 ก.พ.2558  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

8.ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายใน อบต.พิเทน ณ วันที่ 24 ก.พ.2558  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

9.ราคากลาง โครงการค่าเช่าเครื่องจักรขุดลอกฝายเก็บน้ำศูนย์ศิลปชีพ บ้านพิเทน ณ วันที่ 24 ก.พ.2558  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

10.ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ชนิด 10 ล้อ ณ วันที่ 7 เม.ย.2558  (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

11  ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  สายภายในมูลนิธิอิสลามเพื่อการศึกษา  ณ 17 เม.ย.2558   (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

12  ราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารจริยธรรม  หมู่ที่ 7  บ้านตือเบาะ  ณ วันที่ 17 เม.ย.2558 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

13  ราคากลาง จัดซื้อผ้าม่าน และวัสดุอุปกรณ์  พร้อมติดตั้ง  ณ วันที่ 17 เม.ย.2558 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

14.ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเกาะไทร - บ้านบาแฆะ  ณ วันที่ 13 ก.ค. 2558   (คลิกเืพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

15.ราคากลาง โครงการปรับปรุงมัสยิดดารุลอามาน  ม.2  บ้านพิเทน  ณ วันที่ 20 ก.ค.2558     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

 

 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs