Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 116 คน
ประกาศวันที่  18 มิถุนายน 2562

ราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล. สายต้นโด

ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าโรงเรียนบ้านตือเบาะ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายปอเนาะสือลา

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทรายทอง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมูติง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกูแบยีนุวะ

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศูนย์ศิลปชีพ - อบต.

ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้า อาตะบาโง

ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ

ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วสุสานพี่เณร (ระยะที่ 3)

ราคากลางโครงการขุดลอกคูพร้อมวางท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน ศูนย์ศิลปะชีพ - อบต.

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน สายอาตะบาโง - โต๊ะญีนี

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ต้นโด

ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังพร้อมลงหินคลุกสายกำปงบารูบือแนยือปา – บ้านจุรี

ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกูโบร์โต๊ะชูด ระยะที่ 2

ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกูโบร์โต๊ะชูด

ราคากลางโครงการลงหินคลุกถนน สายบ้านเพาะพอ – เปาะซีเกง

ราคากลางจ้างเหมาเคลื่อนย้ายศาลาอเนกประสงค์ ม.1

ราคากลางรถฉุกเฉิน

ราคากลางรถประจำตำแหน่ง

 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs