Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศ เรื่อง อบต.พิเทน จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา (รอมฎอนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2558
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 318 คน
ประกาศวันที่  8 มิถุนายน 2558

         องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตระหนักและให้ความสำคัญในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน อันประเสริฐ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา(รอมฎอนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ขึ้น โดยอุดหนุนงบประมาณให้มัสยิดแต่ละแห่งในพื้นที่ ตำบลพิเทน  

       ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมอิสลามและฟื้นฟูจริยธรรม  และสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนาในแนวทางซุนนะห์ของศาสดา  พร้อมทั้งเสริมความรัก ความสามัคคี ระหว่างภาครัฐกับพี่น้องประชาชนบนพื้นฐานความเข้าใจ ความจริงใจ เพื่อนำไปสู่ความสันติสุขของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อไป

       ดังนั้น เชิญชวนผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลพิเทน  มาละศีลอดพร้อมกันตามมัสยิดแต่ละแห่ง ดังนี้

วัน  เดือน  ปี                  หมู่                 

      มัสยิด                                                                              

๒๒  มิ.ย. ๕๘

มัสยิดตักวา (บ้านโต๊ะชูด)

๒๓  มิ.ย. ๕๘

มัสยิดบาแฆะตลาด

๒๔  มิ.ย. ๕๘

มัสยิดดารุสลาม (บ้านลาแล)

๒๕  มิ.ย. ๕๘

มัสยิดนูรุลอิสลามียะห์ (บ้านบือจะ)

๒๖  มิ.ย. ๕๘

มัสยิดปาแดยอร์

๒๗  มิ.ย. ๕๘

มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านอาตะบาโง)

๒๘  มิ.ย. ๕๘

มัสยิดดารุลอามาน (บ้านพิเทน)

๒๙  มิ.ย. ๕๘

มัสยิดตักวา (บ้านควน)

๓๐  มิ.ย. ๕๘ 

มัสยิดอิสละห์ (บ้านข่าลิง)

๑  ก.ค. ๕๘

มัสยิดดารุลมูฮายีรีน

๒  ก.ค. ๕๘

มัสยิดปอฮงตือเบาะ

๓  ก.ค. ๕๘

มัสยิดบูเกะมัส

 

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs