Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2558
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 630 คน
ประกาศวันที่  6 กรกฎาคม 2558

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

เรื่อง    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

**********************

                   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน   มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๘

                    อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี  ( ก.อบต.จังหวัดปัตตานี)   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด ๔ การสรรหาและเลือกสรร ข้อ ๑๙      จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ    จำนวน   ๒   อัตรา     และพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  ๔  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งพนักงานจ้างที่รับสมัคร   มี   ๓   ตำแหน่ง

                 ๑.๑  ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

                        ๑.๑.๑  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์       สังกัดสำนักปลัด     จำนวน   ๑    อัตรา

                        ๑.๑.๒ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                       สังกัดสำนักปลัด      จำนวน   ๑    อัตรา

                 ๑.๒ ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

                        ๑.๒.๑  ตำแหน่ง คนงานทั่วไป                            สังกัดสำนักปลัด   จำนวน   ๓    อัตรา

                       

๒.   คุณสมบัติทั่วไป  ตามประกาศ ก.อบต. จังหวัดปัตตานีกำหนดให้ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างตาม  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี และไม่เกิน ๖๐ ปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่น

     เฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะ 

     ต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล ดังนี้
     (ก) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
     (ข) วัณโรคในระยะอันตราย
     (ค) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
     (ง) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
     (จ) โรคพิษสุราเรื้อรัง

(๕) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค

     การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น   สมาชิกสภาท้องถิ่น

                     (๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทาง

     อาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๘) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือ

     หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ

     รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น

           ๒.๒  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่ง แนบท้ายประกาศนี้

                                     

๓. การรับสมัครสอบและสถานที่รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบแข่งขันขอรับ/ยื่นใบสมัครสอบแข่งขัน พร้อมหลักฐานด้วยตนเองระหว่าง วันที่     ๑๕   กรกฏาคม  ๒๕๕๘    ถึงวันที่     ๒๘  กรกฏาคม  ๒๕๕๘     เวลา ๐๘.๓๐ น.– ๑๖.๓๐ น.                  ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน   อำเภอทุ่งยางแดง   จังหวัดปัตตานี   เว้นวันหยุดราชการ  

๔. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแข่งขัน

                   ๔.๑  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ค่าธรรมเนียมสอบ   ๑๐๐ บาท 

                        ๔.๒  พนักงานจ้างทั่วไป          ค่าธรรมเนียมสอบ   ๕๐  บาท

๕. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

๑. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖  เดือน

    นับถึงวันปิดรับสมัครแข่งขัน                  จำนวน  ๓  รูป
          ๒. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา          จำนวน  ๑  ฉบับ

๓. สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา               จำนวน  ๑  ฉบับ

๔. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ ๒ (๖) ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑ เดือน   

    นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย                       จำนวน  ๑  ฉบับ

                     ๕. วุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบแข่งขัน

                         พร้อมสำเนา                                      จำนวน   ๑    ฉบับ

                    ๖. หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานหรือนายจ้าง ( ถ้ามี )    จำนวน  ๑   ฉบับ

                    ๗. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามี)  เช่น  ใบทหารกองเกิน (สด.๑)  ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ

                         ชื่อสกุล  พร้อมสำเนา  จำนวน  ๑  ฉบับ                                                                        

 สำเนาเอกสารทุกชนิดผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องลงในเอกสารหลักฐานทุก

ฉบับที่ประกอบใบสมัคร พร้อมนำเอกสารและหลักฐานฉบับจริงมาในวันสมัครด้วยผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ตรงตามที่กำหนดในประกาศฉบับนี้จริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน                                                                                                       

กรณีตรวจสอบพบว่าผู้สมัครไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้หรือตามข้อความที่แจ้ง

ในใบสมัครหรือเอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร ไม่ถูกต้องครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จะไม่รับสมัครหรือถอนชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

 

๖. อัตราค่าตอบแทน ระยะเวลาการจ้าง และสิทธิประโยชน์อื่น

 

                   ๖.๑ พนักงานงานจ้างตามภารกิจ

                  ระยะเวลาการจ้างตามกรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐  ไม่ก่อนที่ ก.อบต.ปัตตานีเห็นชอบโดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาจ้างได้อีก ไม่เกินครั้งละ ๔ ปี หากผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนเดือนละ ๙,๔๐๐ .- บาทและค่าครองชีพตามที่ ก.อบต.ปัตตานี กำหนด  

                     ๖.๒ พนักงานจ้างทั่วไป

                 ระยะเวลาการจ้าง  ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  ๑  ปี  อัตราค่าตอบแทน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาทและค่าครองชีพตามที่ ก.อบต.ปัตตานี กำหนด

๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันใน ๒๙ กรกฏาคม  ๒๕๕๘  จะปิดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภออำทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี  

และจะทำการสอบแข่งขันในวันที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๕๘

 

๘.วิธีการสอบแข่งขัน   วิธีการสอบแข่ง

      ทดสอบโดยการสัมภาษณ์ ดังนี้

                             - ความรู้ความสามารถทั่วไป  (๕๐ คะแนน )     

                            - ความรู้เฉพาะตำแหน่ง   (๑๐๐  คะแนน) 

                             - สอบสัมภาษณ์ (๕๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว  ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบแข่งขันทั้งนี้อาจใจใช้วิธีอื่นอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ  ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย ปฏิภาณไหวพริบ                  

๙. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ  ๖๐

โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ  ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันจะพิจารณาให้ผู้ที่สอบผ่านการแข่งขันได้คะแนนความสามารถเฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

 

๑๐. การประกาศผลสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

                   ประกาศผลสอบวันที่  ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๘ และขึ้นบัญชีรายชื่อมีสิทธิ์ได้   ๑ ปี  นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้เพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เว้นแต่องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนจะมีการสอบแข่งขันเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันไว้ใหม่แล้ว ให้ถือว่าการประกาศบัญชีรายชื่อเดิมเป็นอันยกเลิก

 

๑๑. การสั่งจ้างและแต่งตั้ง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  จะสั่งจ้างและแต่งตั้งผู้ที่สอบแข่งขันได้ตามลำดับที่ที่ได้ประกาศขึ้นบัญชีไว้ ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานีก่อน   หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการสอบแข่งขันเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด  เลือกพบว่าผู้ผ่านการสรรหาแและได้มีการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกใหม่ ให้ถื่่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเว้นแต่องค์การบริหาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  อาจถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันได้

 

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

                    องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างปีละ ๒  ครั้ง ตามปีงบประมาณคือ

    ครั้งที่ ๑ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม- ๓๑ มีนาคมของปีถัดไป

    ครั้งที่ ๒ ประเมินผลในช่วงการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน- ๓๐ กันยายน

                    โดยใช้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ในการประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทน  การเลิกจ้าง  หรือการต่อสัญญาจ้างของพนักงานจ้าง

 

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

                                 ประกาศ  ณ วันที่  ๖    เดือน กรกฏาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

 

 

(ลงชื่อ)    

                                    ( นายมะการิง    หวัง )

                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และคุณลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เอกสารแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ลงวันที่  ๖ กรกฏาคม  ๒๕๕๘

 

๑.ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ

            ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

           หน้าที่และความรับผิดชอบ

            ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ไม่ยาก ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดหรือตามคำสั่งหรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

           ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

           สำรวจรวบรวมความคิดเห็นและท่าทีของประชาชน ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์ ติดต่อต้อนรับชี้แจงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ แจกจ่ายข่าวสารให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ช่วยปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์โดยวิธีการต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พณิชยการ การตลาด  การขาย ภาษาต่างประเทศ เลขานุการ การเงิน การธนาคาร ประชาสัมพันธ์ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

            ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

                    1.  มีความรู้ในการประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  กฎหมายว่าสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล   และกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ   ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

                   2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ  และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม

แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                  3. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                  4.  มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียด  แม่นยำ

 

                                          ----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

-๒-

            ตำแหน่ง    ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก (สำหรับผู้มีคุณวุฒิ)

           หน้าที่ความรับผิดชอบ

          ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูเช่นเดียวกับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

          ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

                      ๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                     ๒ จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณลักษณะตามวัย

                     ๓ ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                       ๔ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

                       ๕ ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนา เด็กปฐมวัย

          คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

                       ๑.มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ทุกสาขาวิชาเอก หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ และ

                        ๒.ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานและ

                        ๓.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

 

 

                                               ----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๓-

  

 ๒. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป

         ตำแหน่งคนงานทั่วไป

        คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ๑. ไม่จำกัดวุฒิการ ศึกษา มีความรู้ในการ อ่านเขียน ภาษาไทยได้ดี

                   ๒. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้

                     หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

                    ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                   

                                ...............................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs