Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประสัมพันธ์ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 263 คน
ประกาศวันที่  1 มีนาคม 2559

ภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน   ยืนเเบบเเจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนเเละที่ดิน(ภรด.๒)ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี เเละชำระภาษีภายใน ๓๐ วันนับตั้งเเต่วันถัดจากที่ได้รับเเจ้งประเมิน(ภรด.๘)มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินเพิ่ม

ภาษีป้าย  ยืนเเบบเเจ้งรายงานป้ายภาษี(ภ.ป.)ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี  เเละชำระเงินภายในนับตั้งเเต่วันถัดจากที่ได้รับใบบเเจ้งการประเมิน(ภ.ป๓)มิฉะนั้นจะต้องเสียเงินภาษีเพิ่ม

ภาษี  บำรุ่งท้องที่  ยืนเเบบเเจ้งรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภ.บ.ท.๕)ภายในเดือนเมษายน(ภ.บ.ท.๙)มิฉะนั้นจะต้องเสียภาษีเพิ่ม

โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่  4  มี.ค. 59          หมู่ที่ 1  บ้านข่าลิง             เวลา 09.00 - 12.00 น.           ณ  มัสยิดบ้านข่าลิง

วันที่  4 มี.ค. 59           หมู่ที่ 3 บ้านป่ามะพร้าว     เวลา 13.30 -   15.30 น.          ณ มัสยิดบ้านป่ามะพร้าว

วันที่ 7 มี.ค. 59            หมู่ที่ 4 บ้านบือจะ              เวลา 09.00 - 15.00 น.           ณ มัสยิดบ้านบือจะ

วันที่ 8 มี.ค. 59             หมู่ที่ 5 บ้านบาเเฆะ          เวลา 09.00 -15.00 น.             ณ มัสยิดบาเเฆะตลาด

วันที่ 9 มี.ค. 59             หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ะชูด           เวลา 09.00 -15.00 น.             ณ มันยิดบ้านโต๊ะชูด

วันที่่ 10 มี.ค. 59          หมู่ที่ 7 บ้านตือเบาะ          เวลา 09.00 - 15.00 น.             ณ มัสยิด บ้านตือเบาะ

วันที่ 13 มี.ค. 59           หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน            เวลา  09. 00- 15.00 น.           ณ มัสบ้านพิเทน(ดารุล-อามาน)

วันที่ 14 มี.ค. 59          หมู่ที่ 2 บ้านพิเทน             เวลา 09 .00 - 15.00 น.           ณ มัสยิดบ้านพิเทน(ตัก-วา)

1วันที่ 15 มี.ค. 59        หมู่ที่ 6 บ้านโต๊ชูด(บูเกะมัส)            เวลา 09.00 - 15.00 น.    ณ มัสยิดภูเขาทอง

วันที่  16 มี.ค. 59          หมู่ที่ 5 บ้านลาเเล            เวลา 09.00- 15.00 น.             ณ มัสยิดบ้านลาเเล          

 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs