Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
   ข้อมูลผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565)
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ขเเชิญร่วมจิบน้ำชายามเช้าเเละรวมเป็นเกียรติโครงการพอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ ทุกวัยเเข็งเเรง
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 316 คน
ประกาศวันที่  2 พฤษภาคม 2559

  ด้วยองการบริหารส่วนตำบลพิเทน  ได้จัดกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า  ในวันพุธที่  4  พฤจิกายน 2559 เพื่อพบปะ เเละพูดคุยปร฿กษาหารือราชการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  เเละได้จัดโครงการพอเพียงนำหน้า  ชราสุขใจ  ทุกวัยเเข็งเเรง

เวลา  07.00น .-  08.00 น.         รวมจิบกาแฟยามเช้ากับส่วนราชการ  อ.ทุ่งยางเเดง  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำศาสนา  ผู้นำชุมชน  เเละละหมาด  หายัตพร้อมกัน  รวมข้อพร

         08.00น.-  08.30 น.          ลงทะเบียน

         08.30น. -  009.15 น.       การตรวจสุขภาพเบื่องต้น  ของผู้เข้ารวมโครงการ  โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุ่งยางเเดง

         09.15น  . - 09.30 น.       พิธีเปิดโครงการโดยนายอำเภอทุ่งยางเเดง  เเละรายงานสรุปการจัดกิจกรรมโดยนายมะการิง  หวัง นายก อบต. พิเทน

         09.30น. -   12.00 น.       บรรยายเรื่องเปิดหัวสู่ธรรม  ยอดไม้อ่อนโยน  ยอดคนอ่อนน้อม 

         12.15 น -   13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

         13.00 น. - 13.00 น.         กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว - สัมพันธภาพด้านบวกสิ่งเล็กๆที่ีเรียกว่ารัก  -กิจกรรมนันทนาการ / แข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ  - กิจกรรมร้อยด้ายร้อยใจ

                                              - กิจกรรมเกมส์ส่งหัวใจ  กิจกรรมปิดตาเเตะปีป - กิจกรรมเปิดตาป้อนขนม   จัดนิทรรศการภูมิปัญญาชาวบ้าน  ด้านส่งเสริมอาชีพ

                                              - กิจกรรมทักเเห  การทำอุปกรณ์ลิเกหูลู  งานเเกะสลักไม้ เครื่องจัดสรรนิทรรศการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยขน์ในระบบหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ  การให้บริการการตรวจสอบสิทธิ

                                                เเละโครงการสัจจะวันละบาท

       16.30.น. - 17.00 น.           พิธีปิดโครงการ

         

 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs