Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   การให้บริการ
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   การปฏิบัติงาน
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   ทรัพยาการบุคคล
   งานกิจการสภา
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา เเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทัวไป
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 325 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  อ.ทุ่งยางเเดง  จ.ปัตต่านี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรเป็นพนักงานจ้างทัวไป   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  หลักเกณท์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  หมวด ๔ การสรรหา  และการเลือกสรร  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      ๑. ประเภทพนักงานจ้าง  ชื่อตำเเหน่ง  เเละรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                      ประเภทเป็นพนักงานทัวไป   ตำเเหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ดูเเลเด็ก (ผู้ดูเเลเด็ก)  จำนวน  ๒  อัตรา                                                                                                                                                                                                                รายละเอียดตำเเหน่งปร่กฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร  ปรากฎตามภาคผนวก  เเนบท้ายประกาศนี้                                                                                                                                                                                       ๒. คุณสมบัติทั่วไป  ตาม ก.อบต.จังหวัดปัตตานีกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจ้าง  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเเละมีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้                                                                                                          - มีสัญชาติไทย  - มีอายุไม่ตำกว่า ๑๘ ปี  เเละไม่เกิน  ๖๐ ปี   - ไม้เป็นบุคคลลมละลาย  - ไม่เป็นร่างกายทุพพลไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่  ไรัความสามารถ หรือจิตฟังเฟืองไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่อันตรายต่อสังคม

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs