Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   E-Service
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
แผนการดำเนินงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การตรวจสอบภายใน
   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
   ทรัพยาการบุคคล
   การปฏิบัติงาน
   งานกิจการสภา
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   การให้บริการ
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   สายด่วน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
บริการประชาชน
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ลงทะเบียนรับบริการ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา เเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทัวไป
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 351 คน
ประกาศวันที่  19 กันยายน 2559

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  อ.ทุ่งยางเเดง  จ.ปัตต่านี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรเป็นพนักงานจ้างทัวไป   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  หลักเกณท์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  หมวด ๔ การสรรหา  และการเลือกสรร  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      ๑. ประเภทพนักงานจ้าง  ชื่อตำเเหน่ง  เเละรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                      ประเภทเป็นพนักงานทัวไป   ตำเเหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ดูเเลเด็ก (ผู้ดูเเลเด็ก)  จำนวน  ๒  อัตรา                                                                                                                                                                                                                รายละเอียดตำเเหน่งปร่กฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร  ปรากฎตามภาคผนวก  เเนบท้ายประกาศนี้                                                                                                                                                                                       ๒. คุณสมบัติทั่วไป  ตาม ก.อบต.จังหวัดปัตตานีกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจ้าง  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเเละมีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้                                                                                                          - มีสัญชาติไทย  - มีอายุไม่ตำกว่า ๑๘ ปี  เเละไม่เกิน  ๖๐ ปี   - ไม้เป็นบุคคลลมละลาย  - ไม่เป็นร่างกายทุพพลไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่  ไรัความสามารถ หรือจิตฟังเฟืองไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่อันตรายต่อสังคม

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1  [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs