Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุม
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวรับสมัครงานโอน/ย้าย
 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา เเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทัวไป
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 289 คน
ประกาศวันที่  ธันวาคม

       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  อ.ทุ่งยางเเดง  จ.ปัตต่านี  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อรับการสรรเป็นพนักงานจ้างทัวไป   ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐  ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี  เรื่อง  หลักเกณท์เกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๗  หมวด ๔ การสรรหา  และการเลือกสรร  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

      ๑. ประเภทพนักงานจ้าง  ชื่อตำเเหน่ง  เเละรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                      ประเภทเป็นพนักงานทัวไป   ตำเเหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ดูเเลเด็ก (ผู้ดูเเลเด็ก)  จำนวน  ๒  อัตรา                                                                                                                                                                                                                รายละเอียดตำเเหน่งปร่กฏอยู่ในรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัคร  ปรากฎตามภาคผนวก  เเนบท้ายประกาศนี้                                                                                                                                                                                       ๒. คุณสมบัติทั่วไป  ตาม ก.อบต.จังหวัดปัตตานีกำหนดให้ผู้ที่ได้รับการจ้าง  เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปเเละมีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้                                                                                                          - มีสัญชาติไทย  - มีอายุไม่ตำกว่า ๑๘ ปี  เเละไม่เกิน  ๖๐ ปี   - ไม้เป็นบุคคลลมละลาย  - ไม่เป็นร่างกายทุพพลไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่  ไรัความสามารถ หรือจิตฟังเฟืองไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคที่อันตรายต่อสังคม

 มีเอกสารแนบประกาศ
 
 
 
   องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี :: www.piten.go.th ::  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs