Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   นโยบายการบริหาร
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   ที่ทำการ
แผนการดำเนินงาน
   การบริหารงาน
   แผนพัฒนาสามปี
   แผนพัฒนาสี่ปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   ศูนย์ดำรงธรรม
   ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนพัสดุประจำปี
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   ข้อบัญญัติงบประมาณราจ่าย
   แนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ช่องทางร้องเรียน/ร้องทุกข์
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   การปฏิบัติงาน
   กองคลัง
   กองช่าง
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุม
บริการประชาชน
  พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
  คู่มือสำหรับประชาชน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  กลุ่มสตรี
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  กองทุนสัจจะ
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  อปพร.
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุข
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  สถานที่ท่องเที่ยว
กลุ่มสตรีปักจักรบ้านข่าลิง
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 116 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่  ธันวาคม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ : ผ้าคุมผมสตรี เป็นผลิตภัณฑ์ที่สตรีที่นับถือศาสนาอิสลามทุกคนต้องใช้และมีความต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก นำผ้าคุมผม มาปักลายต่าง ๆ สถานที่ตั้ง : 52/10 หมู่ 1 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140 ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : คุณมีเนาะ แม โทร :086-299-9491, 0-7348-9067
คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 073-330-647 โทรสาร : 073-330-648
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs