Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ประมวลจริยธรรม
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   Social Network
   E-Service
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   นโยบาย No Gift Policy
   คำสั่ง
   ประกาศ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แบบฟอร์ม
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน
  กลุ่มสตรี
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  แบบฟอร์มภายในองค์กร
  แบบฟอร์ม E-Sevice
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี โทร. 073-330648 :: www.piten.go.th ::  
นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย​ ครบรอบ​ 118 ปี ประจำปี 2566 ณ จังหวัดปัตตานี (ดู : 3)
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน (รูปแบบการจัดการฟาร์ม)  (ดู : 6)
นายนิมะ ตาเหล็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้เข้าร่วมโครงการ  (ดู : 2)
อย่าลืมมาชำระภาษีป้าย (ดู : 6)
ถ้าไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไร? (ดู : 22)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ดู : 7)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ดู : 5)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 (ดู : 4)
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนธันวาคม 2565 (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 13)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน (ดู : 10)

ประมวลภาพกิจกรรม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่1 ประจำปี 2565
...
อ่านรายละเอียด
ข่าวรับสมัครงาน ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 348)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 488)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 553)
ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 441)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 461)
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 (ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตำเเหน่ง ครูผู้ดูเเลเด็ก) (ดู : 487)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
เเหล่งท่องเที่ยวบ้านพิเทน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สถานที่ประวัติศาสตร์ สุสานพี่เณร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มัสยิดกลางปัตตานี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  กระดานสนทนา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
อบต.พิเทน
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs