Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   นโยบายการบริหาร
   นโยบาย No Gift Policy
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ประมวลจริยธรรม
   E-Service
   Social Network
   คำสั่ง
   ประกาศ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
บริการประชาชน
  กลุ่มสตรี
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  แบบฟอร์มภายในองค์กร
  แบบฟอร์ม E-Sevice
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับการช่วยเหลือโครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชนตำบลพี่เทนประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 0) 26 พ.ค. 2566
โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอาหรับ ประจำปีงบประมาณ 2566” ระหว่างวันที่ 8 – 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี (ดู : 3) 12 พ.ค. 2566
โครงการปลูกพืชระยะสั้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแตงโม) และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ (Field day) อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2566 (ดู : 2) 4 พ.ค. 2566
ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กันรึยังคะ (ดู : 3) 2 พ.ค. 2566
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี 2566 (ดู : 10) 26 เม.ย. 2566
โครงการเพื่อช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 3) 20 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษา โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 11) 11 เม.ย. 2566
โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 20) 5 เม.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย​ ครบรอบ​ 118 ปี ประจำปี 2566 ณ จังหวัดปัตตานี (ดู : 14) 20 มี.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน (รูปแบบการจัดการฟาร์ม) (ดู : 15) 17 มี.ค. 2566
นายนิมะ ตาเหล็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้เข้าร่วมโครงการ (ดู : 11) 14 มี.ค. 2566
อย่าลืมมาชำระภาษีป้าย (ดู : 14) 10 มี.ค. 2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง จังหวัดปัตตานีกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน 2566 (ดู : 2) 9 มี.ค. 2566
ถ้าไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไร? (ดู : 30) 9 มี.ค. 2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ดู : 15) 8 มี.ค. 2566
ขอเชิญชวนชาวตำบลพิเทน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 14) 7 มี.ค. 2566
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 (ดู : 47) 30 ม.ค. 2566
"งดให้" "งดรับ" ของขวัญรวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่และเทศกาลต่างๆ (ดู : 16) 1 ม.ค. 2566
สวัสดีปีใหม่ 2566 (ดู : 50) 1 ม.ค. 2566
เปิดรับการลงทะเบียน ขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (ดู : 30) 8 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 61) 31 ต.ค. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกันยายน 2565 (ดู : 21) 17 ต.ค. 2565
นโยบายการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 82) 17 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 86) 12 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 94) 13 ก.ย. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่ 10 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 (ดู : 25) 5 ก.ย. 2565
เบอร์โทรสายด่วน-แจ้งเหตุฉุกเฉิน (ดู : 24) 19 ส.ค. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่ี 9 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 (ดู : 22) 8 ส.ค. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 (ดู : 25) 19 ก.ค. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 (ดู : 17) 16 มิ.ย. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2565 (ดู : 41) 17 พ.ค. 2565
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 136) 9 เม.ย. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 19) 8 เม.ย. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ ๘๕/๒๕๖๕ เรื่อง เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 108) 8 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 170) 25 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 138) 25 มี.ค. 2565
หลักเกณฑ์การประเมินการประกันเเละการปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรฉบับใหม่(ตั้งเเต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เป็นต้นไป) (ดู : 124) 16 มี.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 123) 10 มี.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ 55/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 123) 10 มี.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ 54/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 129) 8 มี.ค. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 19) 5 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ดู : 136) 11 ก.พ. 2565
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีที่ 1 ฉบับที่ี 4 ประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 18) 5 ก.พ. 2565
ประกาศขอให้ทายาทยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกสิทธการเช่าหรือเช่าซื้อ หรือยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ถึงแก่ความตาย (ดู : 197) 28 ม.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 191) 21 ม.ค. 2565
ประกาศผลการติดตามเเละประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 141) 10 ม.ค. 2565
คำแถลงนโยบายของ นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 154) 7 ม.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 162) 7 ม.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 167) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี (ดู : 162) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี (ดู : 153) 29 ธ.ค. 2564
ศูนย์จิตอาสา ภาค 4 เปิดรับสมัครข้าราชการ และบุคคลพลเรือนเข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค4) รุ่นที่1/65 ระยะเวลาอบรม 2 สัปดาห์ (ดู : 238) 28 ธ.ค. 2564
ระเบียบคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ 2564 (ดู : 216) 22 ธ.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ) เพื่อให้เป็นประในการปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตลอดจนเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจได้ทราบ (ดู : 229) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศ❗️ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน "ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในการสานเส้พลาสติก ประจำปี2565" ❗️❗️ (ดู : 239) 8 ธ.ค. 2564
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ดู : 228) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 181) 21 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 224) 6 ต.ค. 2564
งานประหยัดพลังงาน (ดู : 112) 1 ต.ค. 2564
หลักฐานและตัวอย่างเอกสารประกอบการรับสมัครเลือกตั้ง (ดู : 191) 1 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs