Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   นโยบายการบริหาร
   นโยบาย No Gift Policy
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ประมวลจริยธรรม
   E-Service
   Social Network
   คำสั่ง
   ประกาศ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
บริการประชาชน
  กลุ่มสตรี
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  แบบฟอร์มภายในองค์กร
  แบบฟอร์ม E-Sevice
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ(รายใหม่) (ดู : 557) 8 พ.ย. 2559
ให้เจ้าของที่ดินยื่นเเบบเเสดงรายการที่ดินเพื่อภาษีบำรุงท้องที่ (ดู : 488) 31 ต.ค. 2559
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด (ดู : 526) 21 ต.ค. 2559
กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (ดู : 285) 17 ต.ค. 2559
ขอความอนุเคราะห์ ประกาศลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชิพผู้สูงอายุ เเละ เบีรความพิการ ประจำปี 2559 (ดู : 292) 17 ต.ค. 2559
หนังสืออนุญาติเข้าทำประโยชน์ในเขตปฎิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) สูญหาย (ดู : 450) 16 ก.ย. 2559
ขอความร่วมมือผู้ที่มีรายได้น้อย หรือได้รับเงินสากาต (ดู : 564) 22 ก.ค. 2559
ขเเชิญร่วมจิบน้ำชายามเช้าเเละรวมเป็นเกียรติโครงการพอเพียงนำหน้า ชราสุขใจ ทุกวัยเเข็งเเรง (ดู : 575) 2 พ.ค. 2559
ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ยาตมการีม (ดู : 607) 27 เม.ย. 2559
ประกาศลงทะเบียน เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเเลเด็กแรกเกิด (ดู : 528) 27 เม.ย. 2559
ประกาศ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 (ดู : 460) 18 เม.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 459) 18 เม.ย. 2559
ประสัมพันธ์ การชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2559 (ดู : 475) 1 มี.ค. 2559
ประชาสัมพันธ์ ประชาคมเเผนพัฒนา 3 ปี (ดู : 493) 22 ก.พ. 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายพัฒนารายได้ อบต.พิเทน (ดู : 522) ธ.ค. 2559
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียติ (ดู : 586) 6 ธ.ค. 2558
ประกาศ ลงทะเบียนโครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กเเรกเกิด ประจำปี 2559 (ดู : 543) 20 ต.ค. 2558
ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 657) 1 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมปั่นจักรยานกับโครงการ (ดู : 690) 3 ส.ค. 2558
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2558 (ดู : 1010) 6 ก.ค. 2558
ประกาศ เรื่อง การจัดโครงการสงเคราะห์ ผู้อุปการะแก่ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 602) 30 มิ.ย. 2558
ประกาศ เรื่อง อบต.พิเทน จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมศาสนา (รอมฎอนสัมพันธ์) ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 699) 8 มิ.ย. 2558
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2558 (ดู : 774) 24 มี.ค. 2558
ประกาศ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนชรา ประจำเดือนมีนาคม 2558 (ดู : 1987) 26 ก.พ. 2558
กำหนดการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี 2558 (ดู : 637) 24 ก.พ. 2558
ประกาศ กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนชรา ประจำเดือนมีนาคม 2558 (ดู : 630) 24 ก.พ. 2558
ประกาศ จดหมายข่าว ส่วนการคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ดู : 588) ธ.ค. 2558
ประกาศ การให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ราชการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2558 (ดู : 635) ธ.ค. 2558
ค่านิยม 12 ประการ (ดู : 602) ธ.ค. 2558
ขอความร่วมมือผู้ที่มีรายได้น้อย หรือได้รับเงินสากาต (ดู : 330) 22 ก.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์ องค์ความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ดู : 642) 19 มิ.ย. 2557
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. (ดู : 166) 20 ก.ย.
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 239) 7 ส.ค.
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2563 (ดู : 392) 29 มิ.ย.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2564 (ดู : 168) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs