Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ประมวลจริยธรรม
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   Social Network
   E-Service
   ข้อมูลการติดต่อ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน
  กลุ่มสตรี
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
นโยบายการบริหารจัดการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 39) 17 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 39) 12 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 55) 13 ก.ย. 2565
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ดู : 90) 9 เม.ย. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ ๘๕/๒๕๖๕ เรื่อง เเต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 74) 8 เม.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 107) 25 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 96) 25 มี.ค. 2565
หลักเกณฑ์การประเมินการประกันเเละการปรับปรุงคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กรฉบับใหม่(ตั้งเเต่ปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เป็นต้นไป) (ดู : 80) 16 มี.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ 57/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 82) 10 มี.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ 55/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 84) 10 มี.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ที่ 54/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 89) 8 มี.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (ดู : 92) 11 ก.พ. 2565
ประกาศขอให้ทายาทยื่นคำขอรับการตกทอดทางมรดกสิทธการเช่าหรือเช่าซื้อ หรือยื่นคำขอรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ถึงแก่ความตาย (ดู : 153) 28 ม.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคณะกรรมการเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 150) 21 ม.ค. 2565
ประกาศผลการติดตามเเละประเมิณผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 99) 10 ม.ค. 2565
คำแถลงนโยบายของ นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 114) 7 ม.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 120) 7 ม.ค. 2565
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 122) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี (ดู : 125) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี (ดู : 111) 29 ธ.ค. 2564
ศูนย์จิตอาสา ภาค 4 เปิดรับสมัครข้าราชการ และบุคคลพลเรือนเข้ารับการอบรม หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค4) รุ่นที่1/65 ระยะเวลาอบรม 2 สัปดาห์ (ดู : 191) 28 ธ.ค. 2564
ระเบียบคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและกรอบระยะเวลาดำเนินการและรายงานผลของหน่วยงานรัฐ ที่มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ 2564 (ดู : 170) 22 ธ.ค. 2564
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย - อังกฤษ) เพื่อให้เป็นประในการปฏิบัติงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกตลอดจนเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้สนใจได้ทราบ (ดู : 187) 22 ธ.ค. 2564
ประกาศ❗️ เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตำบลพิเทน "ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ในการสานเส้พลาสติก ประจำปี2565" ❗️❗️ (ดู : 192) 8 ธ.ค. 2564
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (ดู : 182) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 137) 21 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 181) 6 ต.ค. 2564
งานประหยัดพลังงาน (ดู : 65) 1 ต.ค. 2564
หลักฐานและตัวอย่างเอกสารประกอบการรับสมัครเลือกตั้ง (ดู : 147) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) (ดู : 156) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 219) 20 ก.ย. 2564
ปฏิทินการเลือกตั้ง (ดู : 146) 17 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ กลุ่มใลน์ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดปัตตานี (ดู : 176) 17 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 215) 10 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 236) 11 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 256) 5 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (กรณีปิดหมู่บ้านฮาลาเกาะห์) (ดู : 181) 2 ก.ค. 2564
คิดดี ทำดี ต่อต้านยาเสพติด สนับสนุนทุกคนทำดี (ดู : 176) 21 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 (ดู : 233) 14 มิ.ย. 2564
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ (ดู : 178) 10 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 212) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 201) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่ิอง รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 194) 26 เม.ย. 2564
กิจกรรมจิตอาสาร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์พื้นที่ตำบลพิทน (ดู : 141) 7 เม.ย. 2564
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ รบกวนให้ท่านใดที่เคยมารับบริการจากอบต.เข้าไปตอบแบบประเมินของการประเมินองค์กรโปร่งใส EIT ของปปช. ปี 64 (ดู : 211) 1 เม.ย. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4-2564 (ดู : 204) 31 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) (ดู : 279) 30 มี.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง สัดส่วนประชาคมระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 216) 26 มี.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 (ดู : 250) 18 มี.ค. 2564
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.พิเทน ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 206) 18 มี.ค. 2564
เรื่อง ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดู : 200) 11 มี.ค. 2564
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางไปทางราชการของพนักงานจ้าง และพนักงานส่วนตำบล (ดู : 194) 8 มี.ค. 2564
เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่น (ดู : 174) 15 ก.พ. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเช้ารับการเลือกสสรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 170) 15 ก.พ. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2564 (ดู : 179) 29 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 (ดู : 251) 18 ม.ค. 2564
เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากเคหสถาน (ดู : 225) 7 ม.ค. 2564
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 209) 4 ม.ค. 2564
เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ให้พนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 173) 1 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประชุมสภาสมันสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 191) 9 ธ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs