Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   ข้อมูลการติดต่อ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   นโยบายการบริหาร
   นโยบาย No Gift Policy
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   ประมวลจริยธรรม
   E-Service
   Social Network
   คำสั่ง
   ประกาศ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   ระเบียบกฎหมาย งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  การเรียก/การนัด ประชุมสภา
บริการประชาชน
  โครงการส่งเสริมอาชีพ
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  แบบฟอร์มภายในองค์กร
  แบบฟอร์ม E-Sevice
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
กันยายนนี้ 7 ปีสุดท้าย 17 ปีเป้าหมาย 193 ประเทศร่วมกัน (ดู : 3) 21 ก.ย. 2566
เวที สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับสวัสดิการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน (ดู : 0) 17 ก.ย. 2566
โครงการ “เพิ่มความรู้ด้านกฎหมาย สู่ประชาชนในชุมชน” (ดู : 12) 7 ก.ย. 2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ต้อนรับนายกเทศมนตรี ตำบลเตราะบอน ศึกษาดูงาน ณ ลานตากขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 10) 31 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 11) 29 ส.ค. 2566
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้จัดโครงการหนูน้อยฟันสวย ยิ้มใส (ดู : 7) 25 ส.ค. 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยกู้ชีพ กู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากร ณ โรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502) (ดู : 7) 24 ส.ค. 2566
โครงการมัสยิด ประชา รัฐ สร้างสุข (ดู : 16) 18 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 6) 17 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้จัดโครงการเกษตรอินทรีย์ชีวีปลอดภัย วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 (ดู : 5) 10 ส.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ร่วมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระชนมพรรษา ๙๑ พรรษา (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) (ดู : 5) 9 ส.ค. 2566
คณะอบต. 11 แห่ง มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเผ่าขยะ ณ ลานตากขยะ อบต.พิเทน (ดู : 6) 9 ส.ค. 2566
นักบริบาลอบต.พิเทน ร่วมกันรนณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก (ดู : 5) 8 ส.ค. 2566
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกทำความสะอาดโรงเรียนบ้านตือเบาะ (ดู : 5) 4 ส.ค. 2566
ตัดกิ่งไม้ที่โดนพายุเพื่อให้ประชาชนได้สัญจรด้วยความสะดวก (ดู : 5) 27 ก.ค. 2566
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน (สุสานพี่เณร) (ดู : 5) 27 ก.ค. 2566
มอบรถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กโรงเรียนบ้านพิเทน (ดู : 5) 26 ก.ค. 2566
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 21) 17 ก.ค. 2566
📌 เตือนประชาชนระวังป่วยไข้เลือดออก โรคร้ายจากยุงลาย!🦟🩸 (ดู : 23) 14 ก.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนได้จัดโครงการการแข่งขันกีฬาประจำตำบลพิเทน ภายใต้โครงการพิเทนเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 13) 13 ก.ค. 2566
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการกีฬาพิเทนเกมส์ (ดู : 13) 5 ก.ค. 2566
ลงพื้นที่ทำการพ่นหมอกควัน เนื่องจากช่วงนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย (ดู : 14) 5 ก.ค. 2566
ขอเชิญชวนชาวตำบลพิเทน เข้าร่วมงานกีฬาประจำตำบลในโครงการพิเทนเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 12-21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ สนามกีฬากลางบ้านข่าลิง (ดู : 12) 5 ก.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2566 (ดู : 13) 26 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมขบวนแห่อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอำเภอทุ่งยางแดง ในงานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรม และงานประจำปีจังหวัดปัตตานี วิถีใหม่ ประจำปี 2566 PATTANI FESTIVAL 2023 (ดู : 13) 22 มิ.ย. 2566
งานแสดงสินค้า ศิลปวัฒนธรรมและงานประจำปีจังหวัดปัตตานีวิถีใหม่ ประจำปี 2566 (ดู : 13) 19 มิ.ย. 2566
กิจกรรมประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่อง ยาเสพติด (ดู : 27) 19 มิ.ย. 2566
โครงการฝึกอบรมทักษะวิทยากรในศูนย์จริยศึกษาประจำมัสยิด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 65) 15 มิ.ย. 2566
โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 39) 14 มิ.ย. 2566
ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 25) 13 มิ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์โครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 22) 12 มิ.ย. 2566
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 (ดู : 44) 6 มิ.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้มอบเบาะ เตียง และรถเข็น ให้กับผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการประจำตำบลพิเทน 2566 (ดู : 19) 6 มิ.ย. 2566
นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกทำความสะอาดถนนและซ่อมถนนที่คอสะพานเส้นทาง สายเกาะไทร - บาแฆะ ตำบลพิเทน (ดู : 18) 2 มิ.ย. 2566
นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทนพร้อมกับประชาชนตำบลพิเทน ได้จัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรพร้อมกับแต่งตั้งโครงสร้างกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพพร้อมกับนำเสนอแผนงานโครงการที่จะซ่อมแซมระบบการส่งน้ำให้องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 17) 1 มิ.ย. 2566
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 17) 1 มิ.ย. 2566
นายซาฮาร์ดิง นิเร๊าะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ให้การตอนรับ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. พร้อมด้วยประชาชนตำบลพิเทน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกองค์กร มีความรู้ มีความเข้าใจ พึงพอใจ ปฏิเสธความรุ่นแรง และสนับสนุนแนวทางสันติวิธี (ดู : 15) 26 พ.ค. 2566
อย่าลืมมาชำระภาษีนะครับ 😊 (ดู : 16) 26 พ.ค. 2566
โครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 18) 26 พ.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารับการช่วยเหลือโครงการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ประชาชนตำบลพี่เทนประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 22) 26 พ.ค. 2566
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเยาวชนมุสลิมประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 16) 15 พ.ค. 2566
โครงการสนับสนุนการฝึกทักษะภาษาอาหรับ ประจำปีงบประมาณ 2566” ระหว่างวันที่ 8 – 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี (ดู : 22) 12 พ.ค. 2566
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 25) 11 พ.ค. 2566
โครงการปลูกพืชระยะสั้นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (วันแตงโม) และวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่ (Field day) อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 7/2566 (ดู : 22) 4 พ.ค. 2566
ได้รับหนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 กันรึยังคะ (ดู : 22) 2 พ.ค. 2566
หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานเรื่องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี 2566 (ดู : 30) 26 เม.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนัก เรื่อง อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด (ดู : 26) 20 เม.ย. 2566
โครงการเพื่อช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาในพื้นที่ตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 21) 20 เม.ย. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือทางการศึกษา โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 31) 11 เม.ย. 2566
โครงการช่วยเหลือในการศึกษาของนักเรียนและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ดู : 37) 5 เม.ย. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย​ ครบรอบ​ 118 ปี ประจำปี 2566 ณ จังหวัดปัตตานี (ดู : 34) 20 มี.ค. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดง จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ-โคขุน (รูปแบบการจัดการฟาร์ม) (ดู : 32) 17 มี.ค. 2566
นายนิมะ ตาเหล็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้เข้าร่วมโครงการ (ดู : 26) 14 มี.ค. 2566
อย่าลืมมาชำระภาษีป้าย (ดู : 32) 10 มี.ค. 2566
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง จังหวัดปัตตานีกับองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน 2566 (ดู : 18) 9 มี.ค. 2566
ถ้าไม่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มีโทษอย่างไร? (ดู : 47) 9 มี.ค. 2566
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) พร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) (ดู : 31) 8 มี.ค. 2566
ขอเชิญชวนชาวตำบลพิเทน เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 14.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 33) 7 มี.ค. 2566
รณรงค์การป้องกันยาเสพติด (ดู : 20) 7 ก.พ. 2566
ประกาศ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2566 (ดู : 36) 7 ก.พ. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs