Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ประมวลจริยธรรม
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   Social Network
   E-Service
   ข้อมูลการติดต่อ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน
  กลุ่มสตรี
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศราคากลาง ประจำปี 2564 (ดู : 454) 31 พ.ค. 2565
ประกาศริบเงินประกันสัญญาเป็นเงินสะสม (ดู : 95) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 77) 8 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ดู : 86) 4 เม.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 102) 2 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบ้านโต๊ะชูด (ดู : 228) 17 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู (ดู : 88) 3 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายปลักแมว (ดู : 96) 2 ก.พ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นจำปา (ดู : 85) 2 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565 (ดู : 79) 2 ก.พ. 2565
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 124) 12 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564 (ดู : 90) 4 ม.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 110) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 90) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายโต๊ะชูด - ฝายโต๊ะชูดฮีเล (ดู : 82) 15 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน (ดู : 77) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิดเก่า (ดู : 81) 12 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ดู : 89) 2 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างผนังป้องตลิ่ง พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสูนย์สิลปาชีพ - ป่ามะพร้าว (ดู : 91) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศูนย์ศิลปชีพ - ต้นโด หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน (ดู : 82) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ (ดู : 90) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายสวนลำใย (ดู : 216) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนถนนบ้านสายเกาะไทร-บาแฆะ (คอสะพาน) (ดู : 201) 19 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเสริมสร้างกลไกการพํฒนาผู้สูงอายุในชุมชนฯ (ดู : 203) 11 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ (ดู : 211) 8 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง - โต๊ะญีนี หมู่ 3 (ดู : 206) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ 5 (ดู : 194) 17 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 (ดู : 223) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบาแฆะ หมู่ 5 (ดู : 202) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ 2 (ดู : 203) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ-อบต. (ดู : 240) 30 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสกัส หมู่ 1 (ดู : 224) 30 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปราสาทนางผมหอม หมู่ที่ 6 (ดู : 228) 25 พ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลเพื่อป้องกันน้ำท่วม (ดู : 224) 28 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ ระยะที่ 4 หมู่ 4 (ดู : 208) 19 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง-ต้นสาคู หมู่ 3 (ดู : 204) 19 ต.ค. 2563
ประกาศราคากลาง ประจำปี 2563 (ดู : 354) 1 ต.ค. 2563
ซื้อต้นไม้พร้อมอุปกรณ์ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมถนนเกาะไทร - บาแฆะ (ดู : 445) 14 ส.ค. 2563
ซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียติ พร้อมติดตั้ง (ดู : 425) 14 ส.ค. 2563
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ดู : 406) 14 ส.ค. 2563
จัดซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน (ดู : 419) 14 ส.ค. 2563
โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณศูนย์ศิลปชีพบ้านพิเทน (ดู : 389) 14 ส.ค. 2563
โครงการซ่อมแซมประตูฝายกั้นน้ำบ้านเกาะไทร (ดู : 440) 14 ส.ค. 2563
โครงการซ่อมแซมถนน สายอาตะบาโง -โต๊ะญีนี (ดู : 341) 14 ส.ค. 2563
โครงการซ่อมแซมถนน สายข่าลิง - สวนใหญ่ (ดู : 376) 14 ส.ค. 2563
โครงการขุดลอกคลองเหนือฝายโต๊ะปีเย๊าะ (ดู : 363) 14 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างรั้วสุสานพี่เณร (ระยะที่ 3) (ดู : 343) 14 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ (ดู : 336) 14 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนกอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นโด (ดู : 345) 14 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหน้าโรงเรียนบ้านตือเบาะ (ดู : 364) 14 ส.ค. 2563
โครงการบุกเบิกถนนลูกรังสายกูโบร์โต๊ะชูด ระยะที่ 2 (ดู : 343) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 282) 20 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัตซี้อจัดจ้าง ไตรมาส4 (ดู : 245) 15 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง แบบรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (ดู : 445) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัตซี้อจัดจ้าง ไตรมาส3 (ดู : 248) 10 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัตซี้อจัดจ้าง ไตรมาส2 (ดู : 249) 11 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัตซี้อจัดจ้าง ไตรมาส1 (ดู : 272) 14 ม.ค. 2562
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 449) 17 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนธันวาคม (ดู : 383) 15 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน (ดู : 351) 15 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs