Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ประมวลจริยธรรม
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   Social Network
   E-Service
   ข้อมูลการติดต่อ
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   นโยบาย No Gift Policy
   คำสั่ง
   ประกาศ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แบบฟอร์ม
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน
  กลุ่มสตรี
  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  แบบฟอร์มภายในองค์กร
  แบบฟอร์ม E-Sevice
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง ประจำปี 2564
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 507 คน
ประกาศวันที่  31 พฤษภาคม 2565

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศราคากลาง ประจำปี 2564 ได้ที่นี่

 
เอกสารแนบ :
 ลำดับที่ 1 ราคากลางโครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่ง คลองต้นประดู่ (ระยะที่ 4) [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 2 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง-ต้นสาคู หมู่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 3 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ที่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 4 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว - อนามัยพิเทน หมู่ที่ 5 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 5 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง - โต๊ะญีนี หมู่ที่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 6 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอาตะบาโง - โต๊ะญีนี หมู่ที่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 7 ราคากลางโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานปราสาทนางผมหอม [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 8 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศูนย์ศิลปาชีพ - อบต. [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 9 ราคากลางนม 2/2563 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 10 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสกัส หมู่ 1 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 11 ราคากลางก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองต้นประดู่ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ที่ 2 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 12 ราคากลางก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 5 บ้านบาแฆะ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 13 ราคากลางก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งฝายโต๊ะปิเยาะ (งานหินเรียงยาแนว) หมู่ที่ 1 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 14 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบาแฆะ หมู่ 5 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 15 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 16 ราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายเหล็กประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 17 ราคากลางโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 18 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายต้นลำใย [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 19 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนบ้านสายเกาะไทร – บาแฆะ (คอสะพาน) [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 20 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกูแบยีนูวะ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 21 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายปลักแมว [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 22 ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะชูด [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 23 ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายกูโบร์โต๊ะชูด (ช่วงที่ 3) [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 24 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาฮูลู หมู่ที่ 4 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 25 ราคากลางโครงการบุกเบิกถนนหินคลุก สายบือแนตาแป หมู่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 26 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ที่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 27 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสนามกีฬา หมู่ 1 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 28 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 29 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง ซอย 1 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 30 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโฆรง หมู่ 7 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 31 ราคากลางโครงการก่อสร้างต่อเติมโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 32 ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 33 ราคากลางจัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายก [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 34 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอถังประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 35 เอกสารประชาสัมพันธ์ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 36 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารประปา หมู่ 6 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 37 ราคากลางเตาเผาขยะ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 38 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วมัสยิดดารุสซาลาม หมู่ 6 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 39 ราคากลางโครงการต่อเติมห้องเก็บเอกสารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 40 ราคากลางโครงการปรับปรุงมัสยิดบูเกะมัส หมู่ 6 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 41 ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารพร้อมลานตากขยะตำบลพิเทน [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 42 ราคากลางโครงการปรับปรุงกูโบร์ภูเขาทอง [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 43 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัณฑิต หมู่ 7 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 44 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านลาแล หมู่ 5 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 45 ราคากลางโครงการจัดทำถังขยะประจำมัสยิดภายในตำบลพิเทน [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 46 ราคากลางโครงการปรับปรุงรั้วมัสยิดปอฮงตือเบาะ หมู่ 7 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 47 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนทุเรียน หมู่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 48 ราคากลางไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะระบบพลังงานแสงอาทิตย์ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 49 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านควน – บาเดาะมาตี [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 50 ราคากลางโครงการขุดลอกวัชพืชเพื่อป้องกันน้ำท่วม [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 51 ราคากลางโครงการย้ายไฟโซล่าเซล [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 52 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข่าลิง - ไร่นาสวนผลสม หมู่ 1 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 53 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกูโบร์โต๊ะชูด หมู่ 6 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 54 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบฝายบ้านเกาะไทร หมู่ 1 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 55 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนลองกองสมเด็จ [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 ลำดับที่ 56 ราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่ามะพร้าว หมู่ 3 [ขนาดไฟล์ : 0 MB.]
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs