Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ประมวลจริยธรรม
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   Social Network
   E-Service
   ข้อมูลการติดต่อ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน
  กลุ่มสตรี
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 738 คน
ประกาศวันที่  23 มิถุนายน 2559

1.ราคากลาง  จัดซื้อกล้องวงจรปิด  ( cctv) พร้อมติดตั้ง     ณ.  วันที่ 11 ธ.ค. 2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

2.ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ม.5 บ้านลาเเล  ม.5    ณ.  วันที่  21 ธ.ค. 2559     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

3.ราคากลาง  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ  คสล. พร้อมบ่อผัก  ม.1 ขาลิง    ณ. วันที่ 21 ธ.ค. 2559    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

4.ราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  โฆรง  ม.7 บ้านตือเบาะ     ณ. วันที่  14 มค.  2559    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

5.ราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนน  คสล. ปอเนาะเก้ะ  ม.7 บ้านตือเบาะ      ณ.วันที่  14 มค. 2559    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

6.ราคากลาง  โครงการก่อสร้างรั้วอาคารอเนกประสงค์  ม.1  ขาลิง       ณ. วันที่  14  มค. 2559    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

7.ราคากลาง   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบาลูกา  ม.4 บือจะ      ณ. วันที่  14 มค. 2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

8.ราคากลาง   โครงการก่อสร้างคู่ระบายน้ำ ม.6 โต้ะชูด       ณ. วันที่  24 ก.พ. 2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

9.ราคากลาง   โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.6 โต้ะชูด     ณ. วันที่  24 กพ. 2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

10.ราคากลาง  โครงการก่อสร้างถนน  คสล ม.4 บือจะ      ณ วันที่  24 กพ. 2559       (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

11.ราคากลาง  โครงก่อสร้างประปาภูเขาบนโคก  ม.3 ป่ามะพร้าว      ณ.วันที่ 24 กพ. 2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

12.ราคากลาง  โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  ม.6 บ้านโต้ะชูด      ณ. วันที่ 18 มี.ค. 2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

13.ราคากลาง   โครงการซ่อมเเซมถนนหินคลุก สายบ้านลาแล - บ้านโต๊ะชูด  ม.5 บาเเฆะ      ณ. วันที่ 4 เม.ย.2559        (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

14.ราคากลาง  โครงการซ่อมเเซมถนนลูกรัง สายบ้านบาแฆะ - สายเขายีโด๊ะ  ม.5 บาเเฆะ      ณ. วันที่ 4 เม.ย.2559       (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

15.ราคากลาง  โครงซ่อมเเซมคูระบายน้ำ ม.1 ขาลิง-ม.7     ณ .วันที่ 4 เม.ย. 2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

16.ราคากลาง  โครงการคูระบายน้ำ  คสล. ม.2 พิเทน      ณ.วันที่ 4 เม.ย 2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

17.ราคากลาง  โครงการก่อสร้างรั้วอาคารอเนกประสงค์  ม.3       ณ. วันที่ 4 เม.ย.2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

18.ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง  สายบ้านป่ามะพร้าว – บูเกะฮาแร      ณ วันที่  20  มิ.ย.2559     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

19.ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาบาโง – โต๊ะญีนี    ณ วันที่  15  ก.ค.2559    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

20.ราคากลาง โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ม.6     ณ  วันที่ 15 ก.ค.2559    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

21.ราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายบ้านควน – บาเดาะมาตี     ณ วันที่  15  ก.ค.2559     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

22. ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน  10  รายการ      ณ วันที่   10   ส.ค.  2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด1)(คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด2)
 
23. ราคากลางโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ภายใน อบต.พิเทน     ณ วันที่   16   ส.ค.  2559      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)
 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs