Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
   โครงสร้าง
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   ข้อมูลผู้บริหาร
   นโยบายการบริหาร
   มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   ประมวลจริยธรรม
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   ระเบียบ/มาตรฐาน/คู่มือ/แนวปฏิบัติ
   Social Network
   E-Service
   ข้อมูลการติดต่อ
ทำเนียบบุคลากร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
   การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนการดำเนินงาน
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   แผนอัตรากำลัง 3ปี
   แผนพัฒนาการศึกษา
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
   แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   การตรวจสอบภายใน
   การจัดการระบบควบคุมภายใน
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   ธรรมาภิบาล
   งานกิจการสภา
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
  รายงานการคลัง
  รายงานการประชุมสภา
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
บริการประชาชน
  กลุ่มสตรี
  กองทุนสัจจะ
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  คู่มือสำหรับประชาชน
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  ศูนย์ดำรงธรรม
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลพิเทน
  ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่
  ลงทะเบียนรับบริการ
  ระบบจัดการองค์ความรู้
  เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ
  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อปพร.)
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  การร้องเรียน/ร้องทุกข์
  การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางการเข้าถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดปัตตานี
  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
   แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
   แบบฟอร์มลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน
   แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป (รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์)
สำหรับผู้ดูแลระบบ
สายตรงนายก/ร้องเรียน
ติดต่อสอบถาม
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศ ราคากลางของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 343 คน
ประกาศวันที่  25 กันยายน 2560

1.จัดเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายการเมือง(นายก อบต.)     ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

2.จัดเช่ารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการประจำ (ปลัด อบต.)   ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

3.จ้างเหมาเวรยาม   ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

4.จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ    ณ  วันที่ 19 ก.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

5.โครงการสงเคราะห์อาหารกลางวันให้แก่เด็กด้อยโอกาสในตำบลพิเทน   ณ  วันที่ 20 ก.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

6.จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน    ณ  วันที่ 28 ต.ค. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

7.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บน้ำและส่งฝายกั้นน้ำ    ณ  วันที่ 2 พ.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

8.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดกลาง  หมู่ที่ 1 บ้านข่าลิง   ณ  วันที่ 16 พ.ย. 59    (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

9.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน   ณ  วันที่ 16 พ.ย. 59     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

10.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานพี่เณร   ณ  วันที่  22 มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

11.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านบาแฆะ - สวนลำใย  หมู่ที่ 5    ณ  วันที่  22 มี.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

12.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบาเดาะมาตี  หมู่ที่ 2    ณ  วันที่  22  มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

13.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข่าลิง - สวนใหญ่  หมู่ที่ 1   ณ  วันที่  22 มี.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

14.จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน   ณ  วันที่ 8 พ.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

15.โครงการขุดลอกคลองสายบ้านเกาะไทร   ณ  วันที่ 1 มิ.ย. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

16.จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมบานประตูฝายกั้นน้ำ   ร  วันที่ 12 ก.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

17.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สุสานพี่เณรระยะที่สอง   ณ  วันที่ 17 ก.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์ดหลดรายละเอียด)

18.โครงการก่อสร้างศูนย์จริยธรรมศึกษาประจำมัสยิดดารุสสาลาม  หมู่ที่ 6   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

19.โครงการปรับปรุงซ่อมแวมศาลากลางน้ำศูนย์ศิลปะชีพ   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

20.โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยาตีมการีม  ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

21.โครงการจ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อซอยต่างๆ ภายในเขตตำบลพิเทน   ณ  วันที่ 4 ส.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

22.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสายบาแฆะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

23.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโฆรง   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่ีอดาวน์โหลดรายละเอียด)

24.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบาลูกา - บาตูกาเยาะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

25.โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.สายทุ่งนา - กูแบนูวะ   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

26.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. และประตูทางเข้าออก   ณ  วันที่ 17 ส.ค. 60      (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)

27.โครงการซ่อมแซมกระจกบานประตูหน้าต่าง   ณ  วันที่ 15 ก.ย. 60     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด)
 

 

 
 
 
   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
   หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
เวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.  โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
E-mail Address : abtpitan@gmail.com
   Copyright © 2019. www.piten.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs