องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

หมู่ที่ 4 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี 94140
โทรศัพท์ : 0-7371-0730 โทรสาร : 0-7333-0648
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@piten.go.th