ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2566
1 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการใช้บริการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.พิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการใช้บริการกองทุนสวัสดิการชุมชน ต.พิเทน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติรายงานการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66)
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติรายงานการชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค. 66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค.66)
3 เมษายน 2566

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 65 - มี.ค.66) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย.65)
25 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย.65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)
25 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)
25 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติรายงานการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)
4 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติรายงานการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65)
4 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย.65)
4 ตุลาคม 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 65 - ก.ย.65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติรายงานการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติรายงานการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติผู้มาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อมูลสถิติการให้บริการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
4 เมษายน 2565

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 64)
8 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อมูลสถิติการให้บริการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. 64 - ก.ย. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
8 ตุลาคม 2564

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. 64 - มี.ค. 65) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ