กองคลัง
 • นางสาวซูนีตา หวัง

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานพัสดุ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายมะรอบี เจ๊ะนิ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวมารอซิดา เจะหะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวฮามีด๊ะ วาเด็ง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวรุสนี มะหลี

  พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

 • -ว่าง-

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวซาร่า หวัง

  พนักงานจ้างทั่วไป

 • นายบูรฮันนูรดีน เจ๊ะหลง

  พนักงานสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ป้าย

  (จ้างเหมาบริการ)

 • นางสาวอิลฮัมมี วาเด็ง

  พนักงานช่วยเหลือผู้รับบริการในกองคลัง

  (จ้างเหมาบริการ)