แผนพัฒนาการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28 ตุลาคม 2563

133


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560 - 2563)
30 พฤศจิกายน 542

314


ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2560 - 2563)

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 (ระหว่าง 16 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2561)
30 พฤศจิกายน 542

320


แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2560 (ระหว่าง 16 พฤษภาคม 2560 - 15 พฤษภาคม 2561)

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว
30 พฤศจิกายน 542

331


แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว
30 พฤศจิกายน 542

314


แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว

เอกสารแนบ
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว
30 พฤศจิกายน 542

339


แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่ามะพร้าว

เอกสารแนบ