เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
9 พฤศจิกายน 2563

320


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
15 มิถุนายน 2563

12


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ได้ที่นี่
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
15 มิถุนายน 2563

323


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ได้ที่นี่

ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
15 มิถุนายน 2563

348


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ที่นี่

ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม
15 มิถุนายน 2563

333


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
10 มิถุนายน 2563

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศฯ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การเเสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน
30 พฤศจิกายน 542

353


การเเสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการบริหารงาน

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เข้าแถวรับมอบนโยบาย ทุกๆเช้าวันจันทร์ ตามนโยบายของรัฐบาล
30 พฤศจิกายน 542

346


เข้าแถวรับมอบนโยบาย  ทุกๆเช้าวันจันทร์ ตามนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมหน้าเสาธงและประกาศเจตนารมณ์
30 พฤศจิกายน 542

64


กิจกรรม สัมมนาการแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
30 พฤศจิกายน 542

332