การจัดการระบบควบคุมภายใน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563
5 พฤศจิกายน 2563

233


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
12 มิถุนายน 2563

480


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงาน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงาน การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562
12 มิถุนายน 2563

333


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองการศึกษา
25 พฤษภาคม 2562

209


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองการศึกษา ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
25 พฤษภาคม 2562

216


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองคลัง
25 พฤษภาคม 2562

204


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองคลัง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองช่าง
25 พฤษภาคม 2562

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองช่าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
25 พฤษภาคม 2562

218


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลพิเทน เรื่อง การมอบหมายงานและเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
30 พฤศจิกายน 542

47


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในกองคลัง
30 พฤศจิกายน 542

51


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในกองคลัง

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในกองช่าง
30 พฤศจิกายน 542

48


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในกองช่าง

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุข
30 พฤศจิกายน 542

45


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุข

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
30 พฤศจิกายน 542

48


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ระบบควบคุมภายในระดับหน่วยงาน

เอกสารแนบ
การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
30 พฤศจิกายน 542

49


การจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด
30 พฤศจิกายน 542

48


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสำนักปลัด

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ทีนี่

 

 

รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
30 พฤศจิกายน 542

50


รายงานการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ระทรวงการคลัง  ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
30 พฤศจิกายน 542

50


หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ-หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปี 2561
30 พฤศจิกายน 542

49


รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ-หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ประจำปี 2561

 

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
30 พฤศจิกายน 542

49


รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561
30 พฤศจิกายน 542

51


รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่