การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อรับนโยบายจากผู้บริหาร ทุกวันจันทร์และวันพุธ ประจำปีงบประมาณ 2565
28 มีนาคม 2565

147


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อรับนโยบายจากผู้บริหาร ทุกวันจันทร์และวันพุธ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาจิตสำนึกในการบริการประชาชน
25 มีนาคม 2565

156


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลกรท้องถิ่น สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง การทำงานเป็นทีมเพื่อการพัฒนาจิตสำนึกในการบริการประชาชน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24 มีนาคม 2565

154


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อรับนโยบายจากผู้บริหาร ทุกวันจันทร์และวันพุธ ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เมษายน 2564

236


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อรับนโยบายจากผู้บริหาร ทุกวันจันทร์และวันพุธ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมประจำเดือนในการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ ประจำปีงบประมาณ 2564
5 เมษายน 2564

241


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมประจำเดือนในการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564
19 มีนาคม 2564

236


เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564

เอกสารแนบ
โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564
5 ตุลาคม 2563

112


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตจามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564
5 ตุลาคม 2563

111


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการดำรงชีวิตจามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
5 ตุลาคม 2563

171


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์และวันพุธ ประจำปีงบประมาณ 2563
20 สิงหาคม 2563

310


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติทุกวันจันทร์และวันพุธ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
โครงการจิตอาสา “หนึ่งศุกร์หนึ่งมัสยิด” ประจำปีงบประมาณ 2563
20 สิงหาคม 2563

308


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ โครงการจิตอาสา “หนึ่งศุกร์หนึ่งมัสยิด” ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประชุมประจำเดือนในการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ ประจำปีงบประมาณ 2563
20 สิงหาคม 2563

306


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประชุมประจำเดือนในการเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรฐานจริยธรรม
16 มิถุนายน 2563

327


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรฐานจริยธรรม ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
แบบรายงาน การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ
10 มิถุนายน 2563

296


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แบบรายงาน การจัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

128


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา เเละภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ที่นี่
เอกสารแนบ