มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
2 เมษายน 2564

52


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน
2 เมษายน 2564

151


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. ๒๕๖๔
2 เมษายน 2564

140


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้อง พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
18 มีนาคม 2564

59


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ผลการแก้ไขปรับปรุง OIT จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของปี 2563
17 มีนาคม 2564

3


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผลการแก้ไขปรับปรุง OIT จากการวิเคราะห์ผลการประเมินของปี 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
19 มิถุนายน 2563

228


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
19 มิถุนายน 2563

228


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่
เอกสารแนบ