ธรรมาภิบาล
177. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 177. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ที่นี่
189.ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

205


 189.ระดับคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

188.ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

201


188.ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

187.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช.
30 พฤศจิกายน 542

200


187.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงาน ป.ป.ช. 

186.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ
30 พฤศจิกายน 542

204


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 186.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบ ได้ที่นี่
185.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวาลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
30 พฤศจิกายน 542

208


185.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรางวาลเชิดชูเกียรติหรือการรับรองว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ปฏิบัติหน้าที่่ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้จากหน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

184.มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

202


184.มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกสารแนบ
183.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
30 พฤศจิกายน 542

207


183.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน 

182.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

207


182.การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

181.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation)
30 พฤศจิกายน 542

207


181.การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (Participation) 

180.การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
30 พฤศจิกายน 542

215


180.การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย 

179.การเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
30 พฤศจิกายน 542

199


179.การเสริมสร้างด้านคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม 

178.กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

215


178.กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกสารแนบ
177. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
30 พฤศจิกายน 542

237


 177. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดทำแผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

190.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
30 พฤศจิกายน 542

0


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ 190.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณษา ได้ที่นี่