ข่าวประชาสัมพันธ์
ซ่อมประตูระบายน้ำ เพื่อให้ชาวนามีน้ำเพียงพอในการใช้เลี้ยงต้นข้าว
22 มกราคม 2567

6


วันที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 16.00 น. งานบรรเทาสาธารณภัย อบต.พิเทนได้ดำเนินการซ่อมประตูระบายน้ำ เพื่อให้ชาวนามีน้ำเพียงพอในการใช้เลี้ยงต้นข้าว เพื่อให้นาข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ และมีน้ำใช้ตลอดทั้งฤดู