แผนอัตรากำลัง 3ปี
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ2567
30 มกราคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่1) ปีงบประมาณ 2561-2563
30 พฤศจิกายน 544

334


เอกสารแนบ
นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
30 พฤศจิกายน 544

334


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
30 พฤศจิกายน 544

349


เอกสารแนบ
แผนพัฒนาบุคลากร
30 พฤศจิกายน 542

345


แผนพัฒนาบุคลากร

เอกสารแนบ